TƯỢNG 14 CHẶNG ĐÀN THÁNH GIÁ ĐÁ TRẮNG TỰ NHIÊN

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc

Trắng