BẢNG HIỆU BẰNG ĐÁ NGUYÊN KHỐI TỰ NHIÊN 100%

Chất liệu

Đá cẩm thạch

Màu sắc

Trắng