BẢNG HIỆU ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI VỀ BÌNH ĐỊNH.