Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp Đá Cẩm Thạch Nguyên Khối Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch