Tượng Phật Nhập Niết Bàn Cẩm Thạch Trắng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch