Tượng Thánh Phero Đá Cẩm Thạch Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch