Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Nguyên Khối Cẩm Thạch Đẹp

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch