Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp Đá Nguyên Khối Cẩm Thạch

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch