Tượng Tứ Đại Thiên Vương Bằng Đá Cẩm Thạch Trắng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch