Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Cẩm Thạch Mỹ Nghệ Trắng Đẹp

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch