Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Cẩm Thạch Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch