Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp Đá Cẩm Thạch Trắng Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch