Tượng Chú Tiểu Đá Cẩm Thạch Vác Củi

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch