Tượng Phật Nhập Niết Bàn Cẩm Thạch Trắng Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch